מידע כללי

הסטוריה

מקור השם

אזור בתקופה קדומה

סמל אזור

אתרים מענינים

גבעת הקברים

אתר השיקמה

מבנה הכיפות

המצודה

המצודה מהתקופה הצלבנית באזור